โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสำรอง ต้นกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0