โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพิมพ์พิไล เทียบสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1