โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรชนิ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนวธนา ศิลาน้ำเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายขันทอง ศรีเรือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0