โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายขันทอง ศรีเรือน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายนวธนา ศิลาน้ำเงิน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1