โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคมวุฒิ โยนกระโทก
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ โขนลือชา
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง
ตำแหน่ง :