โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ปฐมวัย

นางอรัญญา จงมุม
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร รุ่งเป้า
ครูพี้เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวชุติมา พิศนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางธัญญาภัทร์ ยากระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุพาณี ชอบนา