โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ปฐมวัย

นางสาวชุติมา พิศนอก
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางธัญญาภัทร์ ยากระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุพาณี ชอบนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวฐิติชญาณ์ รุ่งเป้า
ครูพี้เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1