โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0813601895
อีเมล์ : khanitthahaha275@gmail.com
ที่อยู่ :
397 หมู่ 1 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
31 ตุลาคม 2555 ปริญญาโท/ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/ การบริหารการศึกษา
2531 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา / เอกภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 สิงหาคม 2534 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันครอสเวิร์ด (Cross Word) ระดับัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
2 ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการพูด( Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
3 ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
4 รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" จากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา 16 กันยายน 2557
5 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำนักงานเลขานุการคุรุสภา 13 กันยายน 2556
6 ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มโรงเรียนชมตะวัน 20 กรกฎาคม 2549
7 ชนะเลิศครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 25 พฤศจิกายน 2544
8 ชนะเลิศครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น จากกลุ่มโรงเรียนกุดโบสถ์ 25 พฤศจิกายน 2541
9 ชนะเลิศครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่่น จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสิงสาง 1 กันยายน 2540
10 ชนะเลิศครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น จากกลุ่มโรงเรียนกุดโบสถ์ 14 สิงหาคม 2540
11 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2556
12 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2548
13 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 5 ธันวาคม 2541
14 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)