โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสำรอง ต้นกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ