โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนภาวรรณ โพธิ์กะมน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ