โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนันท์ จงใจกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :