โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียน “วัดกุดโบสถ์ ๒” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2478    โดยนายเปลี่ยน ศรีไชยโย  ปลัดกิ่งอำเภอแชะ  และนายเปลี่ยน  รักษ์วิเชียร   กรรมการกิ่งอำเภอแชะ  ได้เดินทางตรวจท้องที่เห็นว่า  บ้านกุดโบสถ์มีหลายหลังคาเรือน  มีเด็กจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียน  จะมีบ้างก็เพียงเด็กชายไม่กี่คนที่เรียนจากวัดและในตำบลนี้มีโรงเรียนเพียงโรงเรียนเดียว  ระยะทางไกล  เด็กไม่สามารถไปเล่าเรียนได้   จึงเห็นควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลสระตะเคียน 2

(วัดบ้านกุดโบสถ์)” สถานที่ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน  ครั้งแรกมีเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว  จำนวนนักเรียนชาย-หญิง  ประมาณ  60 คน  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินการประถมศึกษา  มีนายอ้ม  เลื่อยกระโทก  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  ในปีต่อมาได้ย้ายนายโปย  ศรประสิทธิ์  มาเป็นครูอีก1 คน

ในสมัย  นายไตรวุฒิ  ขจุลนิรันดร์  เป็นครูใหญ่ได้จัดหาวัสดุก่อสร้างโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู  พ่อค้า  ประชาชนหมู่บ้านกุดโบสถ์  บ้านโคกโจด  และบ้านท่าเยี่ยม  รวมกับงบประมาณของทางราชการ  แยกโรงเรียนเป็นเอกเทศในที่ดินซึ่งจับจอง ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่  22  มกราคม  2499   พอถึงวันที่ 1  พฤษภาคม  2499  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์-ท่าเยี่ยม”

จนกระทั่งวันที่ 1  พฤษภาคม  2529  มีนายสุชาติ ชอบพิมาย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ไปตั้งโรงเรียนที่บ้านโคกโจด มีนักเรียน 80 คน  ครูทำการสอน  3  คน  อย่างเป็นเอกเทศ 

ปี พ.. 2532  ได้ขอแยกนักเรียนไปตั้งโรงเรียนที่บ้านท่าเยี่ยม  จำนวน 153 คน  ครูไปทำการสอน 4 คน  และขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมเป็นชื่อ “โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์”  ตั้งแต่นั้นมา  หลังจากนั้น  ในปีการศึกษา 2534 ได้ขอเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนชาย 23 คน  นักเรียนหญิง 20 คน รวม 43 คน