โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสิริญญา รวยสันเทียะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0