โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ธุรการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววราลักษณ์ คงมณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0890946401
อีเมล์ : panda_srn@hotmail.com
ที่อยู่ :
130 หมู่ 1 บ้านกุดโบสถ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี / สาขาการบัญชี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2552 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล