โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ธุรการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวษมาภรณ์ สมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-1236249
อีเมล์ : samaporn.ice2553@gmail.com
ที่อยู่ :
138 หมู่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี / สาขาการบัญชี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2552 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล