โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรรณิกร ละอองเอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089 2228458
อีเมล์ : phannikorn@hotmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 160 หมู่ 7 บ้านโนนหอม ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี
2543 โรงเรียนครบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 6
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ภาษาไทย
2557 ปริญญาโท (ศษ.ม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 มิ.ย. 54 - 18 มิ.ย. 57 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูผู้ช่วย
20 มิ.ย.57 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล