โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.1 MB 267453
ยากจน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 267820
ยากจน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 267754
ยากจน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 267580
ประกาศผลสอบ 267412
แบบบันทึกการท่องแม่สูตรคูณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.02 KB 271846
เอกสารอ้างอิง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 267361
ตารางสรุปผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 94.67 KB 267715
ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 224.61 KB 267411
แบบกรอกคะแนน Pre O-NET M 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.57 KB 267639
แบบกรอกคะแนน Pre O-NET P 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 295.34 KB 267470
แบบประกาศผลสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.16 MB 267413
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 482.17 KB 267700
เกียรติบัตร ผู้บริหารสถาศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 126.91 KB 267447
เกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.07 KB 267418
เกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 137.52 KB 267524
วิชาการ
ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 991.5 KB 833
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ เทอม 2 ป1-ม3 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 401 KB 18729
ปพ5 ม3-เทอม2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 152 KB 20302
ปพ5 ม2-เทอม2 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 157 KB 20295
ปพ5 ม1-เทอม2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160 KB 20300
แบบเสนอแผนการสอน 77740
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์(ประกาศผลการเรียนรู้) ไม่มีสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 150 KB 266870
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์(ประกาศผลการเรียนรู้) มีสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156.5 KB 266891
แบบลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 266868
แบบแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 266877
แบบบันทึกชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 266898
สถิตินักเรียนมัธยมรายห้อง-วัน1-63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.86 KB 267234
ปพ5 ป1-3 2563 267262
ปพ.5 ป4-6 ปีการศึกษา 2563 267257
ปพ.5 ม.1 - 3 เทอม 1 - 2563 267247
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 63 ล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.89 KB 267256
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.95 KB 267248
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง-นร เรียนช่วง covid-19 รร บ้านกุดโบสถ์ 267232
บันทึการนิเทศ ส่วนบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.9 KB 267244
ธุรการชั้น 267270
แบบ-ปพ-5-ปรับ62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233 KB 267287
แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น o,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 380.5 KB 267232
แบบรายงานผล ภาคเรียนที่ 2 2562 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 267270
แบบรายงานผล ภาคเรียนที่ 2 2562 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 524.5 KB 267268
ปพ5 ม3-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.5 KB 267256
ปพ5 ม2-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 267255
ปพ5 ม1-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 293 KB 267250
แบบ-ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 267258
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89 KB 267267
หลักสูตรต้านทุจริต 267291
แบบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2562 - 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 267299
แบบ ปพ5 2562 - 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 267309
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2561 ประถม 267339
ประกาศผลสอบ เทอม 1 ปีการศึกษา2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.08 MB 267311
(ฉบับจริง)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 267632
ร่างหลักสูตรฯบ้านกุดโบสถ์61-27มิย61 Word Document ขนาดไฟล์ 555.93 KB 267347
ประกาศผลสอบมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.07 MB 267318
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 314780
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 284567
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.96 KB 277546
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 277329
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 298383
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.35 KB 285812
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 390645
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 286880
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 278677
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาคณิตศาตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 277488
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 267283
เฉลยภาษาอังกฤษ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 279618
เฉลยภาษาไทย ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 274981
เฉลยคณิตศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 267455
เฉลยวิทยาศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 282884
แบบกรอกคะแนน วิทยาศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.34 KB 267305
แบบกรอกคะแนน คณิตศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.43 KB 267293
แบบกรอกคะแนน ภาษาไทย ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.52 KB 267300
แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.58 KB 267283
แบบกรอกคะแนน ภาษาไทย ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.2 KB 267274
แบบกรอกคะแนน วิทยาศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.6 KB 267285
แบบกรอกคะแนน คณฺตศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.57 KB 267289
แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.23 KB 267298
แก้ไขพิ่มเติมคู่มือ pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 12.87 KB 267275
คู่มือ pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779 KB 267341
เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 274815
เฉลยภาษาไทย ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.03 KB 281355
เฉลยภาษาอังกฤษ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 271489
เฉลยวิทยาศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 275601
รายชื่อมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.43 KB 267287
267261
ประกาศผลสอบมัธยม ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.07 MB 267289
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.1 MB 267284
ประกาศผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 แบบสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 207.8 KB 267334
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.13 MB 267314
คะแนนข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.41 MB 267290
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 267313
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 460.21 KB 267338
ประกาศผลสอบภาค-1-ปี-59ใส่สูตรแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.09 MB 267348
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว สพฐ. 267436
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ประถมต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.27 KB 267431
คู่มือฯ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 267345
ประกาศผลสอบรายชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.8 KB 267389
การเงินและพัสดุ
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.60หน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 267358
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 834
ปฏิทินงานประกันฯภายใน ปีกศ.2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 645.5 KB 95940
iแบบรายงานผลดำเนินโครงการกิจกรรมหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 133.41 KB 95915
ประกาศมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ปีกศ.63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.87 MB 267273
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 812.22 KB 267384
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 267317
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 267405
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีกศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 267599
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน2561(ฉ.ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 158.13 KB 267397
คำสั่งงานประกัน2561 267381
แผนการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2561 ปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.89 MB 267395
แผนปฏิบัตการประจำปีการศึกษา2561 ขั้นพื้นฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.97 MB 267355
รายงานประเมินตนเองของสภานศึกษา ปีการศึกษา 2560(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 403.5 KB 268924
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2560 ส่วนที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326 KB 267889
แบบรายงานผลและประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 268055
แผนปฏิบัติการประจำปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 862.23 KB 267780
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๒,๓ ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 268395
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๒ ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 379 KB 267589
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.85 KB 267693
แบบนเทศภายใน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74 KB 267721
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึษา๒๕๕๘ 267451
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนและค่าเป้าหมายปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 173.52 KB 267787
ปฏิทินส่งงานประกันคุฯภาพภายใน ปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 18.81 KB 267558
แผนพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 498.5 KB 268316
แบบรายงานสมรรถภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 269158
เกณฑ์มาตรฐานประเมินสมรรถภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 343 KB 293083