โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0892439165
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
111 หมู่ 3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหวิทยาลัยนเรศวร สาขาหลักสูตรและการสอน
2548 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 สิงหาคม 2552 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ครูผู้ช่วย
14 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ครู คศ.1
4 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 12ปี รายการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.กุดโบสถ์
2 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงินระดับเภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (บกพร่องทางการเรียนรู้)
3 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้)
4 ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการอ่านแนวพิซซ่า ป.4-6
5 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทองแดงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559กิจกรรมการจัดหนังสือเล่มเล็ก (นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3)
6 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทองแดงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม1-3
7 ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2559
8 รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ของคุรุสภา ประจำปี 2559
9 ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
10 ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2558
11 ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2558
12 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้)
13 ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
14 ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
15 ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2557
16 ครูผู้้ฝึกสอนชนะเลิศ ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2557
17 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้)
18 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว (บกพร่องทางสติปัญญา)
19 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (บกพร่องทางการเรียนรู้)
20 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับภาคครั้งที่ 63 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (เด็กพิเศษ)
21 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 กิจกรรมการแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง (เด็กพิเศษ)
22 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับภาคครั้งที่ 62 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (เด็กพิเศษ)
23 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคครั้งที่ 61 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(เด็กพิเศษ)
24 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 61 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น (เด็กพิเศษ)
25 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 60 การแข่งขันท่องอาขยานหมู่ (เด็กพิเศษ)