โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิธร รุ่งเป้า
ตำแหน่ง : ครูพี้เลี้ยง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0872582855
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
25 หมู่ 18 ต. กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2552 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ครูพี้เลี้ยง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล