โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรัญญา จงมุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓๐๖๒๐๖๘๗
อีเมล์ : aranya2512@gmail.com
ที่อยู่ :
๔๘ หมู่ ๘ ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธฺุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗-.๒๕๕๙
2 หนึ่งแสนครูดี
3 ครูเกียรติยศ สาขาทักษะชีวิต