โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมณี อ่อนนางรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4637030
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
149 หมู่ 16 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ. นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเรียนทองประกวดมารยาท งานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ (สพปนม. 3)
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่
3 รางวัลเหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62
4 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 60