โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.1 MB 204
ยากจน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 164
ยากจน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 319
ยากจน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 144
ประกาศผลสอบ 165
แบบบันทึกการท่องแม่สูตรคูณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.02 KB 3378
เอกสารอ้างอิง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 135
ตารางสรุปผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 94.67 KB 469
ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 224.61 KB 180
แบบกรอกคะแนน Pre O-NET M 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.57 KB 399
แบบกรอกคะแนน Pre O-NET P 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 295.34 KB 236
แบบประกาศผลสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.16 MB 180
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 482.17 KB 459
เกียรติบัตร ผู้บริหารสถาศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 126.91 KB 217
เกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.07 KB 195
เกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 137.52 KB 299
วิชาการ
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง-นร เรียนช่วง covid-19 รร บ้านกุดโบสถ์ 9
บันทึการนิเทศ ส่วนบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.9 KB 7
ธุรการชั้น 14
แบบ-ปพ-5-ปรับ62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233 KB 32
แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น o,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 380.5 KB 13
แบบรายงานผล ภาคเรียนที่ 2 2562 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 31
แบบรายงานผล ภาคเรียนที่ 2 2562 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 524.5 KB 39
ปพ5 ม3-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.5 KB 29
ปพ5 ม2-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 28
ปพ5 ม1-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 293 KB 27
แบบ-ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 23
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89 KB 40
หลักสูตรต้านทุจริต 58
แบบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2562 - 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 69
แบบ ปพ5 2562 - 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 82
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2561 ประถม 109
ประกาศผลสอบ เทอม 1 ปีการศึกษา2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.08 MB 85
(ฉบับจริง)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 332
ร่างหลักสูตรฯบ้านกุดโบสถ์61-27มิย61 Word Document ขนาดไฟล์ 555.93 KB 104
ประกาศผลสอบมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.07 MB 93
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 3471
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 1242
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.96 KB 526
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 2551
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 1752
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.35 KB 1310
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 853
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 6355
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 918
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาคณิตศาตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 5151
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 75
เฉลยภาษาอังกฤษ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 1243
เฉลยภาษาไทย ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 2179
เฉลยคณิตศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 219
เฉลยวิทยาศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 3321
แบบกรอกคะแนน วิทยาศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.34 KB 97
แบบกรอกคะแนน คณิตศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.43 KB 79
แบบกรอกคะแนน ภาษาไทย ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.52 KB 92
แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.58 KB 74
แบบกรอกคะแนน ภาษาไทย ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.2 KB 65
แบบกรอกคะแนน วิทยาศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.6 KB 79
แบบกรอกคะแนน คณฺตศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.57 KB 76
แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.23 KB 86
แก้ไขพิ่มเติมคู่มือ pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 12.87 KB 72
คู่มือ pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779 KB 86
เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 2832
เฉลยภาษาไทย ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.03 KB 3143
เฉลยภาษาอังกฤษ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 670
เฉลยวิทยาศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 1503
รายชื่อมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.43 KB 76
64
ประกาศผลสอบมัธยม ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.07 MB 76
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.1 MB 77
ประกาศผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 แบบสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 207.8 KB 127
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.13 MB 106
คะแนนข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.41 MB 87
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 103
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 460.21 KB 124
ประกาศผลสอบภาค-1-ปี-59ใส่สูตรแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.09 MB 146
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว สพฐ. 224
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ประถมต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.27 KB 221
คู่มือฯ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 133
ประกาศผลสอบรายชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.8 KB 161
การเงินและพัสดุ
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.60หน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 130
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 812.22 KB 114
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 99
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 170
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีกศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 369
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน2561(ฉ.ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 158.13 KB 167
คำสั่งงานประกัน2561 165
แผนการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2561 ปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.89 MB 166
แผนปฏิบัตการประจำปีการศึกษา2561 ขั้นพื้นฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.97 MB 141
รายงานประเมินตนเองของสภานศึกษา ปีการศึกษา 2560(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 403.5 KB 804
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2560 ส่วนที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326 KB 665
แบบรายงานผลและประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 796
แผนปฏิบัติการประจำปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 862.23 KB 545
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๒,๓ ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 603
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๒ ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 379 KB 376
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.85 KB 461
แบบนเทศภายใน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74 KB 456
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึษา๒๕๕๘ 233
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนและค่าเป้าหมายปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 173.52 KB 560
ปฏิทินส่งงานประกันคุฯภาพภายใน ปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 18.81 KB 322
แผนพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 498.5 KB 993
แบบรายงานสมรรถภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 1439
เกณฑ์มาตรฐานประเมินสมรรถภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 343 KB 4538
งานทะเบียนนักเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 update 10 มิ.ย.61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.2 KB 82
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 update 10 มิ.ย.61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.48 KB 81
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 update 10 มิ.ย.61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.37 KB 73
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 update 10 มิ.ย.61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 90
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 update 10 มิ.ย.61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.95 KB 58
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 update 10 มิ.ย.61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.33 KB 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 update 10 มิ.ย. 61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.73 KB 60
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 update 10 มิ.ย. 61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.44 KB 61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 update 10 มิ.ย. 61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.76 KB 91
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 update 10 มิ.ย. 61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.9 KB 67
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2 update 10 มิ.ย. 61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.02 KB 64
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 update 10 มิ.ย. 61 (pdf) print ได้ทันที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 78
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561 update 10 มิ.ย.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.43 KB 164