โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.1 MB 171523
ยากจน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 171609
ยากจน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 171726
ยากจน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 171469
ประกาศผลสอบ 171487
แบบบันทึกการท่องแม่สูตรคูณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.02 KB 175288
เอกสารอ้างอิง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 171452
ตารางสรุปผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 94.67 KB 171793
ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 224.61 KB 171493
แบบกรอกคะแนน Pre O-NET M 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.57 KB 171720
แบบกรอกคะแนน Pre O-NET P 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 295.34 KB 171550
แบบประกาศผลสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.16 MB 171496
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 482.17 KB 171777
เกียรติบัตร ผู้บริหารสถาศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 126.91 KB 171535
เกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.07 KB 171509
เกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 137.52 KB 171612
วิชาการ
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์(ประกาศผลการเรียนรู้) ไม่มีสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 150 KB 170932
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์(ประกาศผลการเรียนรู้) มีสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156.5 KB 170934
แบบลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 170935
แบบแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 170933
แบบบันทึกชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 170937
สถิตินักเรียนมัธยมรายห้อง-วัน1-63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.86 KB 171314
ปพ5 ป1-3 2563 171339
ปพ.5 ป4-6 ปีการศึกษา 2563 171338
ปพ.5 ม.1 - 3 เทอม 1 - 2563 171328
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 63 ล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.89 KB 171338
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.95 KB 171327
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง-นร เรียนช่วง covid-19 รร บ้านกุดโบสถ์ 171327
บันทึการนิเทศ ส่วนบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.9 KB 171328
ธุรการชั้น 171339
แบบ-ปพ-5-ปรับ62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233 KB 171352
แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น o,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 380.5 KB 171323
แบบรายงานผล ภาคเรียนที่ 2 2562 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 171353
แบบรายงานผล ภาคเรียนที่ 2 2562 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 524.5 KB 171357
ปพ5 ม3-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.5 KB 171342
ปพ5 ม2-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 171342
ปพ5 ม1-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 293 KB 171342
แบบ-ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 171339
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89 KB 171355
หลักสูตรต้านทุจริต 171378
แบบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2562 - 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 171384
แบบ ปพ5 2562 - 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 171399
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2561 ประถม 171423
ประกาศผลสอบ เทอม 1 ปีการศึกษา2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.08 MB 171401
(ฉบับจริง)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 171699
ร่างหลักสูตรฯบ้านกุดโบสถ์61-27มิย61 Word Document ขนาดไฟล์ 555.93 KB 171416
ประกาศผลสอบมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.07 MB 171409
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 199671
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 179407
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.96 KB 176503
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 176862
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 188772
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.35 KB 180638
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 185844
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 183778
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 174098
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาคณิตศาตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 179173
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 171378
เฉลยภาษาอังกฤษ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 176377
เฉลยภาษาไทย ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 175540
เฉลยคณิตศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 171545
เฉลยวิทยาศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 178272
แบบกรอกคะแนน วิทยาศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.34 KB 171401
แบบกรอกคะแนน คณิตศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.43 KB 171384
แบบกรอกคะแนน ภาษาไทย ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.52 KB 171393
แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.58 KB 171378
แบบกรอกคะแนน ภาษาไทย ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.2 KB 171368
แบบกรอกคะแนน วิทยาศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.6 KB 171379
แบบกรอกคะแนน คณฺตศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.57 KB 171379
แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.23 KB 171388
แก้ไขพิ่มเติมคู่มือ pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 12.87 KB 171372
คู่มือ pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779 KB 171393
เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 176199
เฉลยภาษาไทย ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.03 KB 180106
เฉลยภาษาอังกฤษ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 173128
เฉลยวิทยาศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 176046
รายชื่อมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.43 KB 171382
171366
ประกาศผลสอบมัธยม ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.07 MB 171382
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.1 MB 171382
ประกาศผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 แบบสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 207.8 KB 171430
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.13 MB 171411
คะแนนข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.41 MB 171388
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 171405
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 460.21 KB 171429
ประกาศผลสอบภาค-1-ปี-59ใส่สูตรแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.09 MB 171451
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว สพฐ. 171530
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ประถมต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.27 KB 171524
คู่มือฯ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 171438
ประกาศผลสอบรายชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.8 KB 171466
การเงินและพัสดุ
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.60หน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 171437
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 133.41 KB 2
ประกาศมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ปีกศ.63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.87 MB 171326
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 812.22 KB 171446
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 171407
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 171477
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีกศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 171676
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน2561(ฉ.ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 158.13 KB 171478
คำสั่งงานประกัน2561 171471
แผนการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2561 ปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.89 MB 171484
แผนปฏิบัตการประจำปีการศึกษา2561 ขั้นพื้นฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.97 MB 171444
รายงานประเมินตนเองของสภานศึกษา ปีการศึกษา 2560(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 403.5 KB 172365
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2560 ส่วนที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326 KB 171976
แบบรายงานผลและประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 172146
แผนปฏิบัติการประจำปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 862.23 KB 171854
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๒,๓ ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 172138
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๒ ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 379 KB 171680
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.85 KB 171777
แบบนเทศภายใน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74 KB 171803
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึษา๒๕๕๘ 171544
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนและค่าเป้าหมายปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 173.52 KB 171871
ปฏิทินส่งงานประกันคุฯภาพภายใน ปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 18.81 KB 171643
แผนพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 498.5 KB 172342
แบบรายงานสมรรถภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 172827
เกณฑ์มาตรฐานประเมินสมรรถภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 343 KB 180961