โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.1 MB 209
ยากจน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 205
ยากจน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 356
ยากจน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 148
ประกาศผลสอบ 169
แบบบันทึกการท่องแม่สูตรคูณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.02 KB 3511
เอกสารอ้างอิง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 140
ตารางสรุปผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 94.67 KB 480
ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 224.61 KB 183
แบบกรอกคะแนน Pre O-NET M 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.57 KB 411
แบบกรอกคะแนน Pre O-NET P 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 295.34 KB 239
แบบประกาศผลสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.16 MB 183
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 482.17 KB 465
เกียรติบัตร ผู้บริหารสถาศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 126.91 KB 222
เกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.07 KB 198
เกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 137.52 KB 303
วิชาการ
สถิตินักเรียนมัธยมรายห้อง-วัน1-63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.86 KB 3
ปพ5 ป1-3 2563 14
ปพ.5 ป4-6 ปีการศึกษา 2563 14
ปพ.5 ม.1 - 3 เทอม 1 - 2563 11
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 63 ล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.89 KB 23
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.95 KB 14
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง-นร เรียนช่วง covid-19 รร บ้านกุดโบสถ์ 16
บันทึการนิเทศ ส่วนบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.9 KB 16
ธุรการชั้น 19
แบบ-ปพ-5-ปรับ62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233 KB 41
แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น o,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 380.5 KB 16
แบบรายงานผล ภาคเรียนที่ 2 2562 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 38
แบบรายงานผล ภาคเรียนที่ 2 2562 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 524.5 KB 44
ปพ5 ม3-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.5 KB 32
ปพ5 ม2-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 32
ปพ5 ม1-เทอม2-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 293 KB 31
แบบ-ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 26
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89 KB 47
หลักสูตรต้านทุจริต 64
แบบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2562 - 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 75
แบบ ปพ5 2562 - 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.5 KB 86
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2561 ประถม 113
ประกาศผลสอบ เทอม 1 ปีการศึกษา2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.08 MB 90
(ฉบับจริง)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 356
ร่างหลักสูตรฯบ้านกุดโบสถ์61-27มิย61 Word Document ขนาดไฟล์ 555.93 KB 106
ประกาศผลสอบมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.07 MB 97
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 8883
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 2472
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.96 KB 897
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 3111
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 3099
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.35 KB 1973
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 2397
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 7367
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1189
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 วิชาคณิตศาตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 5635
เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 78
เฉลยภาษาอังกฤษ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 1955
เฉลยภาษาไทย ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 2464
เฉลยคณิตศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 226
เฉลยวิทยาศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 3777
แบบกรอกคะแนน วิทยาศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.34 KB 101
แบบกรอกคะแนน คณิตศาสตร์ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.43 KB 81
แบบกรอกคะแนน ภาษาไทย ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.52 KB 94
แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ป.6 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.58 KB 77
แบบกรอกคะแนน ภาษาไทย ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.2 KB 67
แบบกรอกคะแนน วิทยาศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.6 KB 80
แบบกรอกคะแนน คณฺตศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.57 KB 78
แบบกรอกคะแนน ภาษาอังกฤษ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.23 KB 90
แก้ไขพิ่มเติมคู่มือ pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 12.87 KB 73
คู่มือ pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779 KB 88
เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 3184
เฉลยภาษาไทย ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.03 KB 4263
เฉลยภาษาอังกฤษ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 860
เฉลยวิทยาศาสตร์ ม.3 pre o-net ครั้งที่ 2 26-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 1874
รายชื่อมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.43 KB 78
67
ประกาศผลสอบมัธยม ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.07 MB 79
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.1 MB 79
ประกาศผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 แบบสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 207.8 KB 130
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.13 MB 108
คะแนนข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.41 MB 89
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 106
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 460.21 KB 126
ประกาศผลสอบภาค-1-ปี-59ใส่สูตรแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.09 MB 148
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว สพฐ. 227
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ประถมต้น RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.27 KB 225
คู่มือฯ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 135
ประกาศผลสอบรายชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.8 KB 164
การเงินและพัสดุ
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.60หน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 134
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ปีกศ.63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.87 MB 10
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 812.22 KB 130
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 104
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 175
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีกศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 74.42 KB 374
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน2561(ฉ.ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 158.13 KB 175
คำสั่งงานประกัน2561 170
แผนการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2561 ปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.89 MB 183
แผนปฏิบัตการประจำปีการศึกษา2561 ขั้นพื้นฐาน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.97 MB 143
รายงานประเมินตนเองของสภานศึกษา ปีการศึกษา 2560(ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 403.5 KB 814
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2560 ส่วนที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 326 KB 670
แบบรายงานผลและประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 817
แผนปฏิบัติการประจำปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 862.23 KB 549
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๒,๓ ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 610
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๒ ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 379 KB 378
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ ส่วนที่๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 239.85 KB 476
แบบนเทศภายใน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74 KB 472
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึษา๒๕๕๘ 240
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนและค่าเป้าหมายปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 173.52 KB 567
ปฏิทินส่งงานประกันคุฯภาพภายใน ปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 18.81 KB 337
แผนพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 498.5 KB 1018
แบบรายงานสมรรถภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 1459
เกณฑ์มาตรฐานประเมินสมรรถภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 343 KB 4766